ECAS logo ECAS logo

Democratic mosaic: a stage for civil society

26 September 2023

On September 17, 2023, a citizens’ forum took place in Sofia, with the participation of over 30 CSOs from different parts of Bulgaria, where experts and activists discussed current topics such as civic and youth participation, activism, social inclusion of people from vulnerable groups, community development and many others.
At the invitation of the organisers from the Civic Participation Forum and the National Youth Forum, the ECAS branch for Central and Eastern Europe presented its activities in the region and introduced participants to the Your Europe Advice service (provided by ECAS), as well as the European Citizens’ Initiative.
ECAS was represented by the Programme Director for Central and Eastern Europe, Desislava Ivanova, who highlighted two key ongoing activities for the organisation in the region: 1) creating anti-disinformation alliances with CSOs in Bulgaria, Hungary, Slovenia, Czechia and Poland to combat false narratives and implement impactful campaigns, and 2) promoting EU values in Bulgaria within the framework of the ProEUValuesBG project, together with partners from the Open Society Institute – Sofia. The project aims to raise public awareness of EU values at Bulgaria’s national, regional and local levels. It also provides capacity-building and financial support to Bulgarian CSOs to enhance their role as key messengers.
Participants at the forum were interested in learning more about the Your Europe – Advice service – more precisely, who, how and when one can benefit from the service, and in what time frame they can receive answers to their questions.
The event is the first of its kind, which tends to become an annual forum for CSOs in Bulgaria.

In Bulgarian 🇧🇬

Демократична мозайка: сцена на гражданското общество

На 17 септември 2023г. в София се проведе форум на гражданското общество, 

с участие на над 30 граждански организации от различни точки на България, където експерти и активисти обсъждаха актуални теми като гражданско и младежко участие, активизъм, социално включване на хора от уязвими групи, развитие на общности и много други. 

По покана на организаторите от Форум “Гражданско участие” и Националния младежки форум, Европейската служба за граждански действия (ЕCAS) – клон Централна и Източна Европа представи своята дейност в региона и запозна участниците с услугaтa Вашата Европа – Съвети (Your Europe Advice), (предоставяна от ECAS), както и с Европейската гражданска инициатива. ECAS беше представена от Програмния директор за Централна и Източна Европа Десислава Иванова, която акцентира върху 2 ключови настоящи дейности на ECAS в региона: 1) създаване на съюзи срещу дезинформацията с граждански организации в България, Унгария, Словения, Чехия и Полша с цел борба с фалшивите новини и провеждане на ефективни кампании,  и 2) промотиране на ценностите на Европейския съюз в България в рамките на проекта ProEUValuesBG, съвместно с партньорите си от Институт “Отворено Общество” София. Проектът има за цел да повиши обществената осведоменост за ценностите на ЕС на национално, регионално и местно ниво в България и да осигури изграждане на капацитет и финансова подкрепа на българските организации на гражданското общество, за да засили ролята им на ключови посланици.

Най-много въпроси участниците във форума зададоха по отношение на услугата Вашата Европа – Съвети, като искаха да получат повече яснота кой, как и кога може да се възползва от услугата, и в какъв срок може да получи отговор на въпросите си. 

Събитието е първото по рода си с тенденция да се превърне в ежегоден форум на гражданското общество в България.