ECAS logo ECAS logo

Citizens and institutions together for clean air in Burgas

15 September 2023
On 12 September 2023, ECAS and CODE Europe project partners held a final air quality event in Burgas, the fourth largest city in Bulgaria, located on the Black Sea Coast.

The country has had an air quality issue with high levels of air pollution and ranking high in premature deaths caused by PM2. 

One of the CODE Europe crowdsourcing pilots was done with the citizens of Burgas, where they had the opportunity to express their opinions on clean air in the city and formulate proposals to reach the EU institutions.

This event brought together high-level speakers, among them Dimiter Nikolov, Mayor of Burgas, Daniela Bojinova, Member of Parliament, Committee for Direct Citizen Participation and Cooperation with Civil Society, Environment and Water Committee and Vesna Baltina, Deputy Mayor for the Environment, City of Burgas.

CODE Europe is a project about empowering citizens to co-create policies with decision-makers through Crowdsourcing. Crowdsourcing is a participatory democracy mechanism that uses technological solutions to solicit and analyse “the wisdom of the crowd”.

The Radio Bulgaria – БНР covered the event; you can listen to the emission here.

You can visit this page for more information on the CODE Europe project.

 

In Bulgarian 🇧🇬

Граждани и институции заедно за чист въздух в Бургас

На 12 септември 2023 г. Европейската служба за граждански действия (ECAS) и CODE Europe проведоха заключителната конференция по своя проект „Гражданите и институциите заедно за чист въздух в Бургас“ (четвъртият по големина град в България, разположен на брега на Черно море).

Страната има проблем с качеството на въздуха с високи нива на замърсяване и високо ниво на преждевременна смърт, причинена от натрупване на фини прахови частици.

Един от пилотните проекти за краудсорсинг на CODE Europe се проведе с жители на Бургас, където те имаха възможност да изразят мнението си за чистотата на въздуха в града и да формулират предложения, които да достигнат до институциите на ЕС.

Това събитие събра високопоставени лектори, сред които Димитър Николов, кмет на Бургас, Даниела Божинова, народен представител, Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество, Комисия по околната среда и водите, и Весна Балтина, зам.-кмет по околната среда, град Бургас.

CODE Europe е проект за овластяването на гражданите за създаване на политики съвместно с власт-имащите чрез дигитален краудсорсинг. Краудсорсингът е демократичен механизъм за участие, който използва технологични решения за събиране и анализиране на „мъдростта на множеството“.

Радио България – БНР oтрази събитието, можете да слушате емисията тук.

Можете да посетите тази страница за повече информация относно проекта CODE Europe.